top of page

אני כלכלן פוליטי שחוקר את היסודות הרעיוניים והמוסדיים של ליברליזציה כלכלית וניאו-ליברליזם בישראל, ובכלכלות מתקדמות אחרות. עבודתי מתמקדת בעיקר בהיבטים הממשליים של המשטר הפוליטי-כלכלי הניאו-ליברלי, כלומר במבנה קבלת ההחלטות הכלכליות המתקבלות במסגרתו, וברעיונות העומדים מאחורי מבנה זה. באופן כללי, אני מראה במחקרי כי דה-פוליטיזציה ומיסוד כוחם של טכנוקרטים בקביעת מדיניות הם מרכיבים מכריעים במשטר הפוליטי-כלכלי הניאו-ליברלי, וכי את השינויים המוסדיים האלה מניע מערך של תיאוריות כלכליות רבות השפעה, שאותן אני מכנה "רעיונות ניאו-ליברליים של ממשל" (NIGs).

Pic 2019 [square]_edited.png

בעוד שהניתוח האקדמי והפופולרי של הניאו-ליברליזם נוטה להתמקד בהשפעתה של אידיאולוגיה מוטת-שוק על שינויים בהתערבויות הכלכליות של הממשלות, אני מדגים במחקריי כיצד השינויים הממשליים שהתלוו לתהליכי הליברליזציה הכלכלית, וה-NIGs שעמדו מאחורי שינויים אלו, היו לא פחות חשובים ואף גמישים יותר באופן השפעתם.

See my full Curriculum Vitae

cv-icon-simple-document-sign-vector-1883

Read my full CV

Visit my Page on Google Scholar

ללא שם_edited.png

Visit my page on Google Scholar 

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Read my full CV

Visit my page on Research Gate

ללא שם2_edited.png

Visit my page on Research Gate

Visit my page on TAU's website

ללא שם3_edited.png

Visit my page at Tel-Aviv University

Visit me on Twitter &

ללא שם4_edited.png

Follow me on Twitter

Contact
bottom of page